آنتی بیوتیک و کرونا

باور غلط: خوردن آنتی بیوتیک میتواند ما را از کرونا محافظت کند. حقیقت: در موارد خاص و در صورت صلاحدید و زیر نظر پزشک استفاده شود نه به صورت خودسرانه.
کرونا آنتی بیوتیک
به اشتراک بگذارید: