دستکاری جوش های چرکی

باور غلط: جوش های چرکی را باید ترکاند.

حقيقت: دستکاری جوش های چرکی و التهابی باعث افزایش احتمال باقی ماندن جای جوش می شود.

به اشتراک بگذارید:

مقالات مشابه