سابسیژن با کانول بای اولین بار در دنیا

سال ۲۰۱۵
مقاله اول: آیا میتوان گفت که سابسیژن با کانول یک روش جایگزین قابل قبول در درمان زخم آکنه است؟
دارای ۱۳ عدد سایتیشن توسط دانشمندان آمریکایی
سال ۲۰۱۹
مقاله دوم: مقایسه روش سابسیژن با کانول با روش معمول نیدل با حجم نمونه صد نفر و ۸۳ درصد بهبود عملکرد در استفاده از کانول
منتظر مقالات، پتنت ها و نوآوری های بین المللی دیگر پروفسور نیلفروش زاده که مورد استقبال محققین برتر دنیا قرار کرفته در روزهای آینده باشید

سابسیژن با کانولا
به اشتراک بگذارید:

مقالات مشابه