ماندگاری ویروس کرونا

باور غلط: كرونا براي هميشه در بدن ميماند. حقيقت: هيچ ويروسي در بدن پايدار نيست ويروس كرونا بعد از مدت يك تا سه روز از بدن خارج ميشود.
کرونا ماندگاری ویروس زنده بدن
به اشتراک بگذارید: