کرونا و داروی پیشگیری

باور غلط: داروی پیشگیری و درمان کرونا ساخته شد.

حقیقت: تا این لحظه خیر. واکسن آن در حال تست میباشد و زمان بر است.

کرونا واکسن دارو
به اشتراک بگذارید: