لوگو دکتر نیلفروش زاده
جستجو
Close this search box.
خبر

پزشکی بازساختی در درماتولوژی

پزشکی بازساختی پزشکی بازساختی شامل مولکول های محلول (پروتئین ها، سیتوکین ها، فاکتورهای رشد)، بیومواد یا مواد زیستی که می تواند منشا از مواد طبیعی