رژيم غذايي مديترانه اي

يافته هاي مطالعات نشان مي دهد كه رژيم غذايي مديترانه اي با تمركز بر دريافت اسيدهاي چرب تك غيراشباع (MUFA) اثرات مثبتي بر كاهش چربي هاي شكمي دارد.

رژيم غذايي مديترانه اي