پنل پیوند مو در کنگره سالیانه پوست رازی

جناب آقای دکتر نیلفروش زاده در پنل پیوند مو مورخ ۲۳ آبان ماه حضور داشتند. مواردی که در این پنل به بحث گذاشته شد:
  • اقبال بیماران و پزشکان از روش FUE
  • مقایسه FUE با FUT
  • آیا این روش برای همه پیشنهاد می شود؟
  • اهمیت و کاربرد FUE از نواحی غیر از سر
  • چالش بیماران جوان و FUE
  • عوارض و مجدودیت های FUE
  • آینده FUE
پیوند مو
برچسب ها:
به اشتراک بگذارید: