Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nilclinique/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/notices/class-wpml-notices.php on line 480
بررسي مقايسه اي، اضطراب، افسردگي، استرس و کيفيت زندگي در دو گروه مبتلا و غير مبتلا به آکنه - کلینیک دکتر نیلفروش‌زاده

بررسي مقايسه اي، اضطراب، افسردگي، استرس و کيفيت زندگي در دو گروه مبتلا و غير مبتلا به آکنه

آکنه ولگاريس، يک بيماري مزمن التهابي پوستي است که با ايجاد عوارض جانبي همچون اسکارهاي هايپرتروفيک و آتروفيک و پيگمانتاسيون طولاني مدت، اثرات روان شناختي نامطلوبي بر روي فرد دارد. اين مطالعه با هدف مقايسه اختلالات روان شناختي و کيفيت زندگي در يک گروه از بيماران مبتلا به آکنه و يک گروه از افراد غير مبتلا به اين عارضه، به انجام رسيد. روش ها: طي يک مطالعه مورد- شاهدي، 100 بيمار مبتلا (گروه مورد) و 100 فرد غير مبتلا به آکنه (گروه شاهد) انتخاب شدند. شيوع و شدت اختلالات روان شناختي شامل افسردگي، اضطراب و استرس در آنان با استفاده از پرسش نامه (Depression Anxiety Stress Scales (DASS و کيفيت زندگي آنان با استفاده از پرسش نامه (World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF در دو گروه، بررسي و مقايسه شد. يافته ها: از دو گروه مورد و شاهد به ترتيب 7 و 8 درصد داراي افسردگي خفيف، 5 درصد از گروه مورد دچار افسردگي متوسط و 2 درصد از گروه شاهد دچار افسردگي شديد بودند و توزيع فراواني شدت افسردگي در دو گروه اختلاف معني دار نداشت (P=0.070). در دو گروه مورد و شاهد، به ترتيب 7 و 5 درصد داراي اضطراب خفيف، 4 و 2 درصد داراي اضطراب متوسط و 2 و 1 درصد داراي اضطراب شديد بودند، شدت اضطراب، در دو گروه اختلاف معني دار نداشت (P=0.660). درصد در گروه مورد و 1 درصد در گروه شاهد دچار استرس خفيف بودند و شدت استرس، در دو گروه اختلاف معني دار داشت (P=0.017). ميانگين نمره کيفيت زندگي در دو گروه مورد و شاهد به ترتيب 80.00±11.19 و  79.30±10.73بود و اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نشد (P=0.940).

 
مقاله دکتر نیلفروش زاده research

نتيجه گيري: شيوع اختلالات روان شناختي در بيماران مبتلا به آکنه، نسبت به گروه شاهد بالاتر است. از طرف ديگر، بيماران مبتلا به آکنه (اغلب خفيف و متوسط) نيز به درجات کمتري از حمايت هاي ديگران، کيفيت زندگي و رضايتمندي از وضعيت سلامتي برخوردار مي باشند و به نظر مي رسد، اين بيماران در معرض کاهش سطح کيفيت زندگي قرار داشته باشند. از اين رو، لازم است بيماران مبتلا به آکنه خفيف و متوسط نيز از نظر وجود اين اختلالات، مورد بررسي قرار گيرند و اقدامات پيش گيرانه در مورد آنان لحاظ گردد.

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.