آیا خوردن ماهی با لبنیات، باعث لک و پیس میشود؟

باور غلط: خوردن ماهی با ماست یا دوغ باعث لک و پیس می شود. حقيقت: این باور پشتوانه علمی ندارد.
لک پیس پوست لبنیات ماست دوغ ماهی
به اشتراک بگذارید: